Bestillingsvilkår Oslo Vinterpark - Oslo Vinterpark - Kjøp ditt heiskort online

Bestillingsvilkår Oslo Vinterpark

 Oslo Vinterpark eies og driftes av Tryvann skisenter AS.

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Tryvann Skisenter AS, og den som selv eller gjennom andre (gjesten) inngår avtale med Tryvann Skisenter AS i henhold til bekreftelsen. Avtalen kan gjelde, inngangsbilletter, kjøp av kursheiskort, leie av utstyr, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse (arrangementet).

 

HVEM ER ANSVARLIG?
Ansvarlig arrangør er Tryvann Skisenter AS, Postboks 58 Slemdal, 0710 Oslo. Organisasjonsnummer 996 599 507.

AVTALEN MED MER
Som arrangør står Tryvann Skisenter AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Tryvann Skisenter AS. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Tryvann Skisenter AS, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Tryvann Skisenter AS tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

Som arrangør har Tryvann Skisenter AS plikt til å sørge for:
• at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling
• at det informeres om hvordan betaling skal skje, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet
• at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Tryvann Skisenter AS har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Oslo Vinterparks viten, og som den ikke har eller burde kjent til.

Tryvann Skisenter AS tar forbehold om endring eller kansellering av arrangement grunnet vær eller forhold som tilsier at det vil være uforsvarlig å åpne parken
Kunden er selv pliktig til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.

NÅR BLIR GJESTENS BESTILLING BINDENDE?
Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte. Bestillingen er gyldig for så vel Tryvann Skisenter AS som for gjesten så snart Tryvann Skisenter AS har bekreftet bestillingen skriftlig.

NÅR SKAL GJESTEN BETALE?
Gjesten skal betale for arrangementet senest ved det tidspunktet som er angitt i bekreftelsen, eller direkte ved nettbestilling. Ved bestilling direkte hos Oslo Vinterpark, skal betalingen i hovedsak skje direkte og i forkant av når aktiviteten påbegynnes.

GEBYRFRI BETALING VIA INTERNETT
Gjesten kan betale trygt, enkelt og gebyrfritt med VISA, Bankaxept, Diners, Amex og MasterCard, på www.oslovinterpark.no.
Tryvann Skisenter AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden

GEBYRER VED BETALING
Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Tryvann Skisenter AS skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelsen, i NOK. Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales av gjesten.

HVA OM GJESTEN VIL AVBESTILLE ELLER ENDRE SIN BESTILLING?
Billetter kjøpt på internett refunderes ikke og gjelder for den datoen de er bestilt.
Det er ikke mulig å bytte dato.
Ved sykdom/skade som kan bekreftes av lege for påmeldte person, tilbakebetaler vi 90 % av bestillingens verdi uansett tidspunkt før arrangementet

TRYVANN SKISENTER AS ENDRINGER OG GJESTENS RETTIGHETER
Tryvann Skisenter AS har rett til å endre vilkårene for arrangementet dersom gjesten kan tilbys likeverdige tjenester.

Dersom kostnadsøkninger inntreffer for Tryvann Skisenter AS etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan Tryvann Skisenter AS øke prisen på arrangementet tilsvarende denne økningen dersom den er en følge av endringer i skatter eller avgifter. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før ankomst, og prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten. Dersom Tryvann Skisenter AS kostnader tidligere enn 20 dager før ankomst blir lavere av samme grunn som nevnt ovenfor, skal prisen på arrangementet reduseres tilsvarende.

Rett til erstatning på grunn av feil under oppholdet eller på grunn av at Tryvann Skisenter AS har innstilt arrangementet, foreligger ikke dersom Tryvann Skisenter AS kan vise til at arrangementet ikke kunne gjennomføres eller at feilen har oppstått på grunn av hendelser utenfor Tryvann Skisenter AS kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått, eller hvis følger Tryvann Skisenter AS ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, for eksempel ved ekstremvær.

HVILKE FORPLIKTELSER HAR GJESTEN?
Tryvann Skisenter AS har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer uaktsomt og/eller gjør skade på eiendom eller området rundt, eller benytter området til annet enn avtalt. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate område, uten at avtalt innbetaling tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Tryvann Skisenter AS en omkostningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5 000.

HVA SKJER VED EN EVENTUELL TVIST?
Gjesten bes å henvende seg til Tryvann Skisenter AS dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og Tryvann Skisenter AS ikke klarer å forhandle seg til enighet, skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått skriftlig avtale løses i Oslo Tingrett.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREIKER OG ANNET
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer (lyn og torden er ikke en naturkatastrofe), arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

PERSONVERN
Ved å betale samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av Tryvann Skisenter AS. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre vanlig gjesteadministrasjon, for at Tryvann Skisenter AS skal ha tilgang til personopplysninger i tilfelle ulykker, for å oppfylle vilkårene for Tryvann Skisenter AS avbestilling samt for å administrere og behandle eventuelle skader. Opplysningene kan også brukes til å informere om forsikrings- og betalingstjenester samt reiserelaterte tilbud. Gjesten kan også bli kontaktet for markedsundersøkelser.